મફત 250 કીલો પશુ ખાણદાણ યોજના 2023 | FREE 250 kg Khandan Yojana 2023

ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમયસર ખેડૂતોને યોજનાનો લાભ મળી રહે તે માટે મફત 250 કીલો પશુ ખાણદાણ યોજના 2023 ચાલુ કરવામાં આવી છે. તેમજ સમયાંતરે ikhedut પોર્ટલ ઉપર નવી નવી યોજનાઓ મૂકવામાં આવે છે. જેમાંથી આજે … Read More